Aviso legal

I.- USUARIS:

L’accés i/o l’ús del lloc web de agora-sa.com atribueix a qui ho realitza la condició d’usuari, acceptant des d’aquest mateix moment, plenament i sense cap mena de reserva, les presents condicions generals, així com les condicions particulars que, si s’ escau, complementin, modifiquin o substitueixin les condicions generals en relació amb determinats serveis i continguts del lloc web.

II.- ÚS DEL LLOC WEB, ELS SEUS SERVEIS I CONTINGUTS:

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc Web i els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l’ordre públic. Així mateix, queda prohibit, l’ús del Web amb finalitats il·lícites o lesives contra ÀGORA, SA D’ASSESSORAMENT I SERVEIS o qualsevol tercer; o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc Web.

Respecte dels continguts (informacions, textos, gràfics, arxius de so i/o d’ imatge, fotografies, dissenys, etc.), es prohibeix:

La seva reproducció, distribució o modificació, tret que es tingui l’autorització dels seus legítims titulars o resulti legalment permès.

Qualsevol vulneració dels drets de ÀGORA, SA D’ASSESSORAMENT I SERVEIS o dels seus legítims titulars sobre els mateixos.

La seva utilització per a tot tipus de fins comercials o publicitaris, diferents dels estrictament permesos.

Qualsevol intent d’obtenir els continguts del lloc Web per qualsevol mitjà diferents dels que es posin a disposició dels usuaris així com dels que habitualment es facin servir a la xarxa, sempre que aquests no causin perjudici al lloc Web de ÀGORA, SA D’ASSESSORAMENT I SERVEIS

III.- MODIFICACIÓ UNILATERAL:

ÀGORA, SA D’ASSESSORAMENT I SERVEIS podrà modificar unilateralment i sense previ avís, sempre que ho consideri oportú, l’estructura i disseny del lloc Web, així com modificar o eliminar els serveis, els continguts i les condicions d’accés i/o d’ús del lloc Web.

IV.- HIPERENLLAÇOS:

L’establiment de qualsevol “hiperenllaç” entre una pàgina web i qualsevol de les pàgines web del lloc Web de ÀGORA, SA D’ASSESSORAMENT I SERVEIS estarà sotmès a les següents condicions:

No es permet la reproducció ni total ni parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc Web de ÀGORA, SA D’ASSESSORAMENT I SERVEIS

Qualsevol vulneració dels drets d’ ÀGORA, SA D’ASSESSORAMENT I SERVEIS o dels seus legítims titulars sobre els mateixos.

La pàgina web en la qual s’estableixi l’ hiperenllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a ÀGORA, SA D’ASSESSORAMENT I SERVEIS.

Sota cap circumstància, ÀGORA, SA D’ASSESSORAMENT I SERVEIS serà responsable dels continguts o serveis posats a la disposició del públic en la pàgina web des de la qual es realitzi l’ “hiperenllaç”, ni de les informacions i manifestacions incloses en les mateixes.

V. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:

ÀGORA, SA D’ASSESSORAMENT I SERVEIS no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del Web i/o dels seus serveis o continguts.

La falta d’utilitat, adequació o validesa del Web i/o dels seus serveis o continguts per a satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris.

L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.

La recepció, obtenció, emmagatzematge, difusió o transmissió, per part dels usuaris, dels continguts.

L’ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a les presents Condicions Generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats o a l’ordre públic, del lloc Web, els seus serveis o continguts, per part dels usuaris.

La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs que estiguin a la disposició dels usuaris en el lloc Web.

L’incompliment per part de tercers de les seves obligacions o compromisos en relació amb els serveis prestats als usuaris a través del lloc Web.

VI. DURADA: 

La durada de la prestació del servei del lloc Web i dels serveis que s’hi presten és de caràcter indefinit. Sense perjudici de l’anterior, ÀGORA, SA D’ASSESSORAMENT I SERVEIS es reserva el dret d’ interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei del Web o de qualsevol dels serveis que ho integren, en els mateixos termes que es recullen en la condició tercera.

VII. PROPIETAT INTEL·LECTUAL: 

A l’efecte de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, en el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que s’ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d’un determinat contingut en el Web, haurà de notificar aquesta circumstància a ÀGORA, SA D’ASSESSORAMENT I SERVEIS indicant:

Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits. Si la reclamació la presenta un tercer distint de l’interessat, haurà d’indicar la representació amb la qual actua.

Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació en el Web.

Acreditació dels esmentats drets de propietat intel·lectual.

Declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

La marca ÀGORA, SA D’ASSESSORAMENT I SERVEIS i les corresponents marques gràfiques són totes elles marques registrades i queda prohibida la seva reproducció o ús sense l’autorització del seu titular. La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers és de l’exclusiva responsabilitat dels mateixos.

Aquelles parts interessades que requereixin la consulta de la política de qualitat podràn posar-se en contacte amb el responsable de qualitat per a concretar una reunió on es pugui exposar aquesta política.

VIII. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ:

Les presents Condicions Generals es regiran per la legislació espanyola.

ÀGORA, SA D’ASSESSORAMENT I SERVEIS i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari per a quantes qüestions poguessin suscitar-se o accions exercitar-se derivades de la prestació del servei del Web i dels seus serveis i continguts i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment de tot allò que aquí s’estableix. En el cas que l’Usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, ÀGORA, SA D’ASSESSORAMENT I SERVEIS i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Granollers (Barcelona).

ÀGORA, S.A. D’ASSESSORAMENT I SERVEIS © Tots els drets reservats. 2021

es_ESSpanish